• slide

8. 6. 2023: náhrady za omezení vlastnického práva v ÚP - online seminář

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Změnou regulace v územně plánovací dokumentaci se mohou výrazně změnit podmínky pro to, jaké stavby a s jakými parametry mohou vlastníci v území realizovat. Může dokonce dojít k tomu, že výstavba bude zcela znemožněna. Náleží za takové omezení vlastnického práva náhrada? Nabízíme on-line seminář určený pro advokátky, advokáty, koncipientky a koncipienty, stejně jako pro zastupitelky, zastupitele, pracovnice a pracovníky správních úřadů či pro vlastnice a vlastníky nemovitostí. 

Zmírnění hygienických limitů hluku na obzoru

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. (platné od 1. ledna 2023) s účinností od 1. července 2023 mění hlukové hygienické limity, a to poměrně zásadním způsobem. Současně upouští od dělení pozemních komunikací do kategorie I. až III. třídy, přičemž hygienické limity hluku budou platit pro všechny druhy pozemních komunikací bez rozdílu. Stírá se i rozdíl mezi limity hluku uvnitř a vně ochranného pásma dráhy. 

Úplné znění územního plánu nemůže přezkoumat správní soud

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Již před časem jsme se v naší kanceláři zabývali tím, zda je možné prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví (resp. návrhu na zrušení opatření obecné povahy či jeho části) dosáhnout přezkumu tzv. úplného znění územního plánu. Dospěli jsme k závěru, že nikoliv. Nyní nám dal za pravdu i soud.

Náhrada vlastníkům za pomalou přípravu veřejně prospěšných staveb

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vlastnické právo není právem absolutní, je možné jej za určitých podmínek omezit. Za významnější omezení vlastnického práva musí vlastníci obdržet náhradu. Soudy se již opakovaně zabývaly specifickým typem omezení vyplývajícím z územního plánu. Ten spočívá v tom, že stát či územní samospráva znemožní vlastníkovi využití jeho pozemků podle jeho představ tím, že mu na nich v územním plánu vymezí např. plochu pro dopravní infrastrukturu, příprava této výstavby se však významně protahuje.

Veřejný zájem při vyvlastňování stanovený zákonem

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vlastnické právo není právem absolutním. To znamená, že je možné jej omezit při splnění zákonných podmínek. Podle Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Splnění těchto podmínek se samozřejmě stává předmětem sporů. Jednu ze sporných otázek řešil opakovaně i Ústavní soud. Konkrétně to, zda je možné, aby zákon výslovně určil, že některé záměry jsou ve veřejném zájmu.