• slide

Stručně o stavební uzávěře

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Stavební uzávěra je nástrojem pro obce, aby omezily nežádoucí stavební činnost před vydáním nového územního plánu nebo jeho změny, který bude regulovat území obce. Jedná se územní opatření, které vydává rada obce, případně tam, kde se rada obce nevolí tak zastupitelstvo obce, formou opatření obecné povahy.

Průvodce stavebním zákonem: aneb co znamená novelizace pro Vás?

Napsal Mgr. Zuzana Vondráčková –

Novelizace stavebního zákona je klíčovým momentem týkající se stavebního procesu. Nový stavební zákon byl schválen v roce 2021, závěrečnou podobu (nebo v to alespoň na delší dobu můžeme doufat) dostal až novelou, která byla podepsána dne 22.5.2023 prezidentem republiky. Novelizace přináší úpravy, které mohou výrazně ovlivnit stavební projekty a veřejnou politiku v oblasti stavebního práva. V tomto článku si přiblížíme důležité aspekty novely stavebního zákona a zhodnotíme jejich význam.

Licence k autorskému dílu mlčky

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Do smluvních jednání a smluvních vztahů s architekty a projektanty se i v praxi promítá rozsudek Nejvyššího soudu o výkladu zákonné licence v případě, kdy konkrétní podmínky licenční smlouvy nejsou mezi stranami ujednány (ve smlouvě o dílo, objednávce).

Rozšířili jsme náš tým

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Naše advokátní kancelář přivítala do týmu Mgr. Zuzanu Vondráčkovou, absolventku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zuzana již v průběhu studia získávala praxi v Advokátní kanceláři v Havlíčkově Brodě. 

NSS potvrzuje účast spolků v řízeních podle stavebního zákona

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Novelou stavebního zákona z roku 2018 byla výrazně omezena možnost občanských sdružení a spolků, zabývajících se ochranou přírody a krajiny a dalších veřejných zájmů, účastnit se řízení vedených na základě stavebního zákona. V poslední době však byly ze strany Nejvyššího správního soudu vydány rozsudky, které účastenství těchto ekologických spolků v předmětných řízeních znovu v určitých případech vrací do hry. A to tam, kde je součástí zejména územního řízení závazné stanovisko ve věci výjimek ze zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin.