V oblasti územního plánování, umísťování a realizace staveb se zabýváme například těmito otázkami:

  • územní plánování pro vlastníky – z hlediska ovlivnění možnosti zastavění vlastního či cizího pozemku je zdaleka nejdůležitější sledovat přípravu územních plánů a jejich změn. Vlastníci mají možnost usilovat o takovou podobu územního plánu, která jim umožní na jejich pozemcích realizovat plánované stavby nebo naopak na sousedních i vzdálenějších pozemcích výstavbu omezit nebo zakázat. K tomu je ovšem nezbytné při přípravě územního plánu aktivně formulovat vlastní požadavky a v zákonem stanovenou dobu a vhodnou formou (prostřednictvím námitek či připomínek) je předávat příslušným úřadům. Vlastníci musí sami aktivně sledovat úřední desku jejich obce, protože žádnou informaci dopisem z úřadu nedostanou. Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti s případy, kdy se naši klienti snaží ovlivnit podobu územních plánů a se soudními spory, kdy jsme usilovali o zrušení částí územních plánů obcí, měst a krajů (tzv. zásady územního rozvoje), které nezákonně zasahovaly do práv našich klientů. Podařilo se nám v řízení před soudy (včetně Nejvyššího správního soudu) zrušit územní plány řady obcí a měst, a to včetně hlavního města Prahy.
  • územní plánování pro obce - pro obec či město je územní plán nejsilnějším nástrojem, kterým může závazně regulovat podobu rozvoje svého území. Prostřednictvím územního plánu má zastupitelstvo možnost formovat charakter a podobu obce a nebýt jen pasivním objektem plánů developerů či státních institucí. Při tvorbě a schvalování územního plánu se střetávají odlišné představy různých subjektů na podobu rozvoje obce. Tyto různorodé představy se snaží obec co nejvíce zkoordinovat a protože jde o pohledy často až protichůdné, musí být připravena i na to, že se nespokojení vlastníci pozemků budou bránit u soudu. Šance obce na úspěch v takovém soudním sporu závisí do značné míra na tom, jakou pozornost věnuje obec přípravě územního plánu, dodržení všech procesních pravidel a vypořádání všech vznesených výhrad. Naše advokátní kancelář může obcím pomoci při tvorbě územního plánu i při zastupování obcí v řízeních o soudním přezkumu územních plánů.
  • náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - jestliže územní plán zruší či výrazně omezí zastavitelnost pozemků, může vlastníkům vzniknout právo na náhradu újmy. Újma mívá podobu razantního poklesu tržní ceny pozemků, marného vynaložení prostředků na přípravu výstavby (zpracování dokumentace, opatřování podkladů) či ušlého ziskem. Pro vlastníky i pro obce jsme připraveni posoudit, zda v daném případě jsou splněny podmínky pro vymáhání takové náhrady a také je zastupovat v případných soudních sporech.
  • územní a stavební řízení – v územním a stavebním řízení se rozhoduje o tom, zda nějaká stavba bude realizována, a o konkrétní podobě takové stavby. Stavební úřad na podkladu územního plánu a projektu investora vydává povolení, které obsahuje závazné údaje o poloze stavby, jejích rozměrech, sklonu střechy, použitých materiálech a technologiích, napojení na komunikace apod. Velkou pozornost je potřeba věnovat požadavkům tzv. dotčených úřadů (ochrana životního prostředí, dopravní napojení, hygienické požadavky apod.).
  • právní problémy při výstavbě – pro stavebníky i stavební formy sepisujeme a revidujeme smlouvy o dílo, pomáháme řešit sporné otázky týkající se např. víceprací nebo dodržování termínů, vymáháme neuhrazené ceny za dílo, uplatňujeme nároky vyplývající z vad díla apod.