V oblasti správního práva řešíme např.:

  • územní plánování – z hlediska ovlivnění možnosti zastavění vlastního či cizího pozemku je zdaleka nejdůležitější sledovat přípravu územních plánů a jejich změn. Vlastníci mají možnost usilovat o takovou podobu územního plánu, která jim umožní na jejich pozemcích realizovat plánované stavby nebo naopak na sousedních i vzdálenějších pozemcích výstavbu omezit nebo zakázat. K tomu je ovšem nezbytné při přípravě územního plánu aktivně formulovat vlastní požadavky a v zákonem stanovenou dobu a vhodnou formou (prostřednictvím námitek či připomínek) je předávat příslušným úřadům. Vlastníci musí sami aktivně sledovat úřední desku jejich obce, protože žádnou informaci dopisem z úřadu nedostanou. Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti s případy, kdy se naši klienti snaží ovlivnit podobu územních plánů a se soudními spory, kdy jsme usilovali o zrušení částí územních plánů obcí, měst a krajů (tzv. zásady územního rozvoje), které nezákonně zasahovaly do práv našich klientů. Podařilo se nám v řízení před soudy (včetně Nejvyššího správního soudu) zrušit územní plány řady obcí a měst, a to včetně hlavního města Prahy.
  • územní a stavební řízení – v územním a stavebním řízení se rozhoduje o tom, zda nějaká stavba bude realizována, a o konkrétní podobě takové stavby. Stavební úřad na podkladu územního plánu a projektu investora vydává povolení, které obsahuje závazné údaje o poloze stavby, jejích rozměrech, sklonu střechy, použitých materiálech a technologiích, napojení na komunikace apod. Velkou pozornost je potřeba věnovat požadavkům tzv. dotčených úřadů (ochrana životního prostředí, dopravní napojení, hygienické požadavky apod.).
  • ochrana životního prostředí – poradíme vám jak hájit svoje zájmy ve spleti řízení, týkajících se ochrany životního prostředí, od procesu posuzování vlivů, přes řízení dle složkových předpisů (vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně přírody a krajiny) až po integrované povolení a jeho změny.
  • vyvlastňování a jiné omezování vlastnického práva – nucené omezení vlastnického práva může mít různou podobu. Nejtypičtějším je vyvlastnění pro potřeby budování veřejně prospěšných staveb. Vyvlastnění je možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu (musí být konktrétně prokázán), v co nejmenším rozsahu a za přiměřenou náhradu. Zvláštní kapitolou jsou náhrady za omezení vlastnického práva způsobené stavební uzávěrou nebo územním plánem.
  • pozemní komunikace – právně opomíjená oblast pozemních komunikací často ovlivňuje velkou měrou možnosti užívání pozemků a staveb. Můžete se dostat do situace, kdy nebudete mít svou nemovitost napojenou legálně na žádnou komunikaci, vlastník může umístit závoru nebo jinou překážku na léta užívanou cestu, sousedé si začnou krátit cestu ke svým nemovitostem přes vaši louku apod. V těchto případech je důležité určit, o jakou komunikaci se jedná (účelová, místní, silnice), zda je veřejně přístupná, jak dlouho byla užívaná, zda je patrná v terénu apod.
  • právo na informace – při jakémkoliv právním sporu je důležité důkladně prověřit všechny informace. Řada z nich se nachází v držení úřadů. Může jít o různá rozhodnutí, studie, posudky, dokumentaci staveb, projekty, komunikaci s účastníky řízení, vyjádření jiných úřadů apod. Přestože zpočátku se budou mnohé úřady jistě bránit, platí zásada, že až na výjimky jsou povinny všechny informace (včetně kopií dokumentů) na písemnou žádost poskytnout.
  • účast v řízení – možnost ovlivnit podobu svého nejbližšího i vzdálenějšího okolí předurčuje aktivita v příslušných správních řízeních a jiných postupech orgánů veřejné správy. Provedeme vás úskalími těchto spletitých a vzájemně propojených procesů – poradíme vám, jak se o jejich vedení vůbec dozvědět, jak se jich efektivně účastnit a jak si dát pozor na koncentraci řízení.