JES by mělo zjednodušit a zpřehlednit povolování záměru nejen pro žadatele ale i pro správní orgány. Díky JESu by mělo být vedeno co nejméně správních řízení a být tak vydáváno co nejméně správních rozhodnutí. Nejdůležitějším kritériem je zachování odbornosti a možnost hájit ochranu životního prostředí.

JES jako takové nahrazuje až 26 rozhodnutí, která jsou obsažena v 10 různých zákonech. Pro příklad je možné uvést:

  • povolení ke kácení dřevin, souhlas k zásahu do krajinného rázu, souhlas se zřízením účelových komunikací, stezek a pěšin – zákon o ochraně přírody a krajiny,
  • souhlas s odnětím půdy ze ZPF – zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
  • závazné stanovisko k terénním úpravám o odstranění stavby, vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončení stavby – zákon o odpadech.

Jednotné enviromentální stanovisko bude vydáváno pro:

  1. záměry, které podléhají povolování dle stavebního zákona, ale nepodléhají vydání stanoviska EIA,
  2. záměry, které nepodléhají povolování dle stavebního zákona, ale podléhají vydání stanoviska EIA,
  3. pro záměry, které podléhají jak povolování dle stavebního zákona, tak i povinnosti vydání EIA.

Jedním z vítaných bodů u JESu je určitě předběžná konzultace. Pokud bude žadatel chtít schválit žádost dle jeho uvažovaného závěru, má předtím možnost požádat správní orgán o předběžné posouzení jeho žádosti a poskytnutí informací tak, aby bylo možné vydat jednotné enviromentální stanovisko bez zbytečného odkladu. Je nutné zmínit, že žadatel má možnost předběžné konzultace, pokud o ní ale požádá, je orgán povinen mu ji poskytnout.

Brzy budeme pokračovat v 2. části, tak nás neváhejte sledovat i nadále.

Mgr. Zuzana Vondráčková