Novinky

PF 2016

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

 

 

 

 

Úspěch u Ústavního soudu - žalobní legitimace spolků

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ústavní soud vyhověl naší ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu a nálezem sp. zn. IV. ÚS 3572/14 potvrdil pokračující tendenci přiznávat aktivní žalobní legitimaci spolků k podání návrhu na zrušení územního plánu.

Dle názoru Ústavního soudu uvedeného v nálezu:  „Omezení aktivní legitimace občanského sdružení … (spolku) na pouhé procesní otázky v řízení před orgány veřejné správy je neudržitelné jak z hlediska mezinárodních závazků České republiky, tak i z hlediska dikce příslušného vnitrostátního právního předpisu (§ 70 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny…). Občanům sdruženým ve spolku nelze upírat právo na společnou účast při rozhodování o jejich životním prostředí jen proto, že založili spolek jako specifickou právnickou osobu, na kterou delegovali svá práva přímé účasti na ochraně přírody a krajiny.“

Vlastnictví honebních pozemků, aneb jak se do lesa volá

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Právo myslivosti nepatří v rámci právní praxe k těm frekventovaným. Přitom většina pozemků mimo zastavěná území měst a obcí je součástí některé z uznaných honiteb. Zákon o myslivosti neřeší otázky vztahu mezi vlastnictvím pozemků a výkonem mysliveckého práva důsledně, a proto v praxi vzniká množství obtížně řešitelných otázek.  Stejně tak nezřídka dochází k rozporům mezi držiteli či uživateli společenstevní honitby. Speciálně pro komunální vlastníky pozemků je pak důležitá otázka, zda s honebními pozemky nakládá účelně a hospodárně ku prospěchu územního společenství jako celku či pouze ku prospěchu omezeného okruhu osob.

Spor o hranice pozemku – oprava chyby v katastrálním operátu

Napsal Mgr. Filip Čierny, advokátní koncipient –

I katastrální úřad může chybovat, při obnově operátu, při podrobném měření, při zakreslení do kat. mapy a také při určování výměry parcel. Můžete pak s překvapením zjistit, že Váš pozemek je špatně zakreslený v katastru nemovitostí. Anebo část Vašeho pozemku již začal užívat soused s odůvodněním, že si hranice nechal nově vyměřit. První cestou by měl být pokus domluvit se mezi sousedy. Pokud to však není možné, je možné dosáhnout nápravy situace.