Novinky

Není všechno dotační podvod, co tak státní zástupce označí

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Podařilo se nám dosáhnout pravomocného zprošťujícího rozsudku pro podnikatele, který byl obžalován z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Podle obžaloby měl uvést v žádosti o dotaci nepravdivé údaje týkající se zajištění spolufinancování projektu a také mělo dojít k nadhodnocení rozpočtu projektu. Soud dospěl k závěru, že žádné z tvrzených jednání se vůbec nestalo. Případu jsme se věnovali jako obhájci ustanovení soudem.

Část ZÚR Kraje Vysočina zrušil soud

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Naše advokátní kancelář zaznamenala další úspěch v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. Na základě naší žaloby zrušil Krajský soud v Brně část 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Jednalo se o koridor pro napojení průmyslové zóny v Přibyslavicích a Nové Vsi na plánovaný obchvat Okříšek.

Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil - seminář 11. 5. 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci s agenturou Profectum nabízíme seminář "Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil". Seminář se koná v Praze dne 11. 5. 2017.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s tím, jak správní soudy rozhodují o územních plánech a jejich změnách jakožto opatřeních obecné povahy. Účastníci se dozvědí, jaké nejčastější chyby vedou ke zrušení územních plánů nebo jejich částí soudem, a to jak z pohledu procesního postupu, tak dodržování norem hmotného práva. Pozornost bude věnována limitům, které obec při vytváření územního plánu má a také tomu, jak správně vyhodnotit a zpracovat požadavky dotčených orgánů a dotčených osob (vlastníků nemovitostí, občanů obce, veřejnosti).

Součinnost k úhradě ceny za dílo

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Podle občanského zákoníku je předmětem smlouvy o dílo závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a tomu odpovídající závazek objednatele za dílo zaplatit. Nedohodnou – li se strany jinak, právo na zaplacení sjednané ceny díla vzniká provedením díla, byť by dílo trpělo nedostatky (vadami). Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno objednateli. V praxi se poměrně často vyskytují smluvní ujednání o tzv. průběžném hrazení ceny a to typicky na základě soupisů skutečně provedených prací, které bývají podkladem pro vystavování účetních dokladů zhotovitelem.

PF 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2016 a vydařený rok 2017.

Vítězslav Dohnal                 Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář                                  Ľubomíra Čižmárová