Novinky

Obrana obce proti zrušení jejího územního plánu krajským úřadem

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pokud se obci či městu podaří po dlouhé době a s velkými náklady schválit územní plán, stále nemá vyhráno. Nespokojení vlastníci nemovitostí mohou žádat krajský úřad, aby v přezkumném řízení územní plán z zrušil. A nezřídka s tím i uspějí. Donedávna bylo otázkou, jakou možnost obrany má takto postižená obec. Díky novému rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu již víme.

Desatero při koupi domu, bytu či pozemku

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Sny o vlastním bydlení, začátek nebo rozvoj podnikání, investice naspořených finančních prostředků, to vše je spojené s pořízením domu, bytu či pozemku. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem ovšem není bez rizik. Proto jsme pro Vás připravili stručné desatero, které Vám pomůže vyvarovat se těch nejběžnějších chyb a opomenutí. Věříme, že vám tím ušetříme nemálo starostí, komplikací a v neposlední řadě i finančních prostředků. A jsme samozřejmě připraveni pro Vás příslušné smlouvy připravit nebo alespoň zkontrolovat.

Povinné zveřejňování smluv veřejných subjektů

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Dne 1. července nabyl účinnost zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Podstatou zákona je, jak již z názvu vyplývá, odložení účinnosti vybraných smluv nejdříve k datu zveřejnění v registru smluv. Následkem nezveřejnění ve lhůtě 3 měsíců od uzavření takové smlouvy pak nastoupí nevyvratitelná domněnka zániku takové smlouvy. Na takovou smlouvu se bude nahlížet, jakoby nikdy uzavřena nebyla.

 

Dva úspěšné rozsudky ve věci zkušební provoz stavby, prodloužení doby trvání

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Pro naše klienty z různých částí republiky jsme vyhráli dva soudní spory ve věci povolení zkušebního provozu stavby, respektive prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterých jsme dosáhli, navazují na náš původní úspěch v těchto kauzách, že zkušební provoz vůbec lze žalovat u správního soudu - tzv. aktivní žalobní legitimace. Tyto rozsudky považuji za významné tím, že usměrňují praxi obecných a speciálních stavebních úřadů při povolování zkušebního provozu a dávají určité mantinely, které pomohou lépe ochránit dotčené obce a jejich obyvatele.

Souběh funkce a zaměstnaneckého vztahu ve společnosti – ano i ne

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Takzvaný „souběh funkcí“ obvykle není pro statutární zástupce obchodních společností novým pojmem. Nyní po dvou a půl letech fungování můžeme shrnout, že s přechodem na nové soukromé právo se pravidla pro obchodní vedení společností až tak nezměnila. Až vzácně jednotný názor na nemožnost uzavírání pracovních smluv se statutáři (utvrzovaný judikaturou) se však postupem času začal prolamovat.