Novinky

Přezkum závazných stanovisek (opět) u soudu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Úřady i účastníci řízení pozor! Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se zabývá otázkou, zda je rozhodnutí, kterým nadřízený orgán v přezkumném řízení zrušil dříve kladné závazné stanovisko, samostatně přezkoumatelné soudem.

Základy práva v myslivosti

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Myslivost jako součást nehmotného kulturního dědictví České republiky právně upravena poměrně stručným zákonem o myslivosti. Opakovaná snaha o zásadní novelizaci vždy narazí na přehršel dílčích a protichůdných zájmů jednotlivých skupin a tak se u nás udržuje právní režim z roku 2001. Celá řada praktických problémů a problematik se tak řeší mimozákonnou formou. Nicméně i tak vzniká při řešení jednotlivých agend řada právních problémů.

Správní režim povolování střelnic aneb jak se bránit proti střelnici

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Každá střelnice, ať již venkovní nebo krytá podléhá povolovacímu režimu, který poskytuje dotčeným osobám určitá procesní práva. Ta je však nutné řádně a zejména včas uplatnit. Jakým způsobem se střelnice povolují, a jaké jsou prostředky obrany dotčených osob v blízkosti střelnice, na to se zaměříme v našem článku.

Prodej majetku obce pod cenou?

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Podle zákona o obcích je obec povinna nakládat s majetkem účelně a hospodárně. Co tato slova znamenají, v praxi bývá sporným. Objevuje názor, že obec musí vždy žádat co nejvyšší cenu (nájem, pachtovné) a hradit co nejnižší výdaje. V návaznosti na neekonomické zájmy obce a jejich občanů a možnou podporu ze strany obce to však nemusí být pravda. Jinými slovy - prodej či pronájem majetku obce pod cenou je možný, avšak jen za určitých podmínek.

Povinná elektronizace ve veřejných zakázkách

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Od 18. října 2018 nabude účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto ustanovení upravuje povinnosti v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která musí dle nové úpravy probíhat již jen elektronickou cestou. Nová úprava dopadne i na řízení, která již začala běžet před její účinností.