Novinky

Obecně o náhradách za omezení vlastnického práva v územním plánování

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Účelem územního plánování je organizace stavebního i dalšího využívání území tak, aby se jednalo o využívání vyváženě propojující hospodářský, sociální a environmentální rozvoj. V územním plánu se závaznou formou projeví vůle volených zástupců občanů o tom, jak by území obce mělo do budoucna rozvíjet. Taková představa volených zástupců zhmotněná v územním plánu se ovšem může dostat do přímého konfliktu s představou vlastníků pozemků, jak by chtěli využívat pozemky ke svému největšímu prospěchu. Může tím dojít k zásahu do vlastnického práva. V některých případech může za takový zásah náležet náhrada.

Zmírnění hygienických limitů hluku na obzoru

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. (platné od 1. ledna 2023) s účinností od 1. července 2023 mění hlukové hygienické limity, a to poměrně zásadním způsobem. Současně upouští od dělení pozemních komunikací do kategorie I. až III. třídy, přičemž hygienické limity hluku budou platit pro všechny druhy pozemních komunikací bez rozdílu. Stírá se i rozdíl mezi limity hluku uvnitř a vně ochranného pásma dráhy. 

Úplné znění územního plánu nemůže přezkoumat správní soud

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Již před časem jsme se v naší kanceláři zabývali tím, zda je možné prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví (resp. návrhu na zrušení opatření obecné povahy či jeho části) dosáhnout přezkumu tzv. úplného znění územního plánu. Dospěli jsme k závěru, že nikoliv. Nyní nám dal za pravdu i soud.

8. 6. 2023: náhrady za omezení vlastnického práva v ÚP - online seminář

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Změnou regulace v územně plánovací dokumentaci se mohou výrazně změnit podmínky pro to, jaké stavby a s jakými parametry mohou vlastníci v území realizovat. Může dokonce dojít k tomu, že výstavba bude zcela znemožněna. Náleží za takové omezení vlastnického práva náhrada? Nabízíme on-line seminář určený pro advokátky, advokáty, koncipientky a koncipienty, stejně jako pro zastupitelky, zastupitele, pracovnice a pracovníky správních úřadů či pro vlastnice a vlastníky nemovitostí.