Novinky

Jak to je s novým stavebním zákonem?

Již v roce 2021 byl schválen nový stavební zákon, tedy zákon č. 283/2021 Sb. Dne 7. 3. 2023 prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely nového stavebního zákona.  Projednávaná novela odkládá účinnost většiny nového stavebního zákona o další rok, tj. od 1. 7. 2024. Jeho část týkající se tzv. vyhrazených staveb ovšem vstoupí v účinnost již 1. 7. 2023.

V případě vyhrazených staveb se jedná o velké strategické stavby vyjmenované v příloze č. 3 nového stavebního zákona. Jde o infrastrukturní stavby, které jsou financovány státem, typicky stavby dálnic, drah (VRT), letecké stavby, stavby vodních nádrží, stavby přenosové soustavy či stavby ropovodů atd.

Režim povolování těchto strategických staveb se již od 1. července letošního roku bude řídit novým stavebním zákonem.

Příslušným stavebním úřadem, který bude vykonávat působnost stavebního úřadu, tj. prvostupňového správního orgánu ve věcech vyhrazených staveb (a ve věcech staveb s nimi souvisejících) bude Specializovaný a odvolací stavební úřad. Nadřízeným správním orgánem tohoto Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu by mělo být Ministerstvo pro místní rozvoj.

V současné době projednávaná novela nového stavebního zákona mj. zpřesňuje a doplňuje výčet vyhrazených staveb v příloze č. 3 nového stavebního zákona, kdy vyhrazenou stavbou bude nově též silnice I. třídy, či ruší Nejvyšší stavební úřad, který měl být právě nadřízeným správním orgánem Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

K aktuálně projednávané novele nového stavebního zákona bylo předloženo značné množství pozměňovacích návrhů, o nichž se bude dále hlasovat ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.

Lze tedy konstatovat, že konečná podoba nového stavebního zákona stále ještě není jasná, a je možné, že se můžeme dočkat i změn ve struktuře správních orgánů vykonávajících působnost stavebních úřadů.

Mgr. Linda Kuličová