Novinky

Jak se co nejrychleji rozvést? Výhody nesporného rozvodu

Platná právní úprava umožňuje dva způsoby rozvodu manželství. Jedná se o sporný a nesporný rozvod. Pokud se jeden z manželů nechce rozvádět, jedná se vždy o sporný rozvod. V takovémto případě je potřebné všechny dokumenty vypracovat jako návrh jednoho z manželů.

V prvním řadě je nutné vypracovat návrh na úpravu poměru nezletilého dítěte (dětí). Navrhovatel (jeden z manželů) sám navrhuje, aby dítě bylo svěřeno buď do péče jednoho z rodičů, nebo aby bylo rozhodnuto o střídavé, nebo společné péči. Když soud rozhodne o péči nezletilých dětí, může jeden z manželu podat návrh na rozvod (tento návrh může být již podán společně s návrhem na úpravu poměru nezletilých dětí, pokud je příslušnost soudu stejná). Soud v případě sporného rozvodu zkoumá vždy, zda je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. To nebývá u soudu zrovna příjemná situace. Pokud zjistí z tvrzení manželů, že tomu tak je, zjišťuje dále, zda by případný rozvod manželů nebyl v rozporu s jedním ze zákonem stanovených zájmů.  Pokud soud zjistí, že žádný důležitý zájem nebude rozvodem manželství ohrožen, manželství rozvede. Pak je na manželích, aby jeden z nich, nebo oba podali návrh na vypořádání SJM. Pokud tak neučiní v zákoně stanovené lhůtě od právní moci rozvodového rozsudku, platí zákonná nevyvratitelná domněnka uvedena v ustanovení § 741 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, cit:

„Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

  1. hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  2. ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
  3. ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.“

Co se týče nesporného rozvodu, tak ten je časově, finančně i psychicky méně náročný. Vše v tomto případě záleží na dohodě mezi rozvádějícími se manžely. Co všechno musí být pro tento typ rozvodu splněno, je uvedeno v ustanovení § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V tomto případě se musí sepsat dohoda mezi manžely o péči nezletilých dětí, podat společný návrh na rozvod manželství (nebo připojit se k návrhu podaným pouze jedním z manželů), dohodnout se na vypořádání společného jmění manželů. Podmínkou pro využití možnosti tzv. nesporného rozvodu je, že manželství musí trvat nejméně jeden rok, přičemž manželé spolu již déle, než šest měsíců nežijí.  

Pokud existuje možnost dohody mezi manžely, doporučujeme zejména s ohledem na děti rozvádějících se manželů zvolit možnost nesporného rozvodu.

Mgr. Ľubomíra Čižmárová, advokátní koncipientka