Novinky

Část ZÚR Kraje Vysočina zrušil soud

Naše advokátní kancelář zaznamenala další úspěch v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace. Na základě naší žaloby zrušil Krajský soud v Brně část 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Jednalo se o koridor pro napojení průmyslové zóny v Přibyslavicích a Nové Vsi na plánovaný obchvat Okříšek.

Našimi klienty v této věci byli 4 vlastníci pozemků, na kterých má být stavba umístěna. Žalobci se domnívají, že napojení průmyslové zóny je zbytečné a jeho jediným účelem je zajistit získání dotace pro obchvat Okříšek.

Soud vyhověl podstatné části žalobních námitek. V prvé řadě souhlasil se žalobci v tom, že v rámci aktualizace ZÚR nebyla prokázána potřebnost napojení průmyslových zón. To se projevilo obecným odůvodněním celého záměru i nekonkrétním vypořádáním námitek žalobců a dalších osob. Za důležité pokládáme to, že soud se nespokojil s tím, že odůvodnění ZÚR odkazuje na dokumenty, které byly zpracovány bez účasti dotčených osob před zahájením procesu aktualizace ZÚR.

To, že je potřeba zabývat se v rámci přípravy územně plánovací dokumentace potřebností vymezovaného záměru, vyplývá podle soudu z toho, že vždy by mělo dojít k porovnání návrhu s tzv. nulovou variantou.

Soud dále vytkl aktualizaci ZÚR to, že k ní nebylo vydáno odůvodněné stanovisko týkající se zásahu do zemědělského půdního fondu. Pořizovatel se spokojil s tím, když mu příslušný orgán sdělil, že z hlediska ZPF nemá žádné připomínky. Přitom koridor se vymezuje také na půdách 1. a 2. třídy ochrany.

Soudu vadilo také to, že se v procesu schvalování ZÚR neposuzovaly také jiné varianty, a to přestože stanovisko Ministerstva životního prostředí původně posouzení variant požadovala. Následně MŽP od tohoto požadavku ustoupilo, resp. netrvalo na něm a vydalo souhlasné stanovisko i bez posouzení variant.  Od tohoto požadavku ovšem nelze podle dřívější judikatury Nejvyššího správního soudu ustoupit.

Za nedostatečné považoval soud také vypořádání námitek, které žalobci jako vlastníci pozemků vznesli ve chvíli, kdy byl zveřejněný návrh aktualizace ZÚR.  V těchto námitkách žalobci mimo jiné požadovali posouzení variant a upozorňovali na faktickou nepotřebnost koridoru.

Nyní bude na Kraji Vysočina, aby se rozhodl, jak bude dále postupovat. Proti rozsudku krajského soudu může podat do 14 dnů kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud bude trvat na tom, že dopravní napojení průmyslové zóny je nezbytné, bude muset zahájit další proces aktualizace ZÚR a do ní se pokusit napojení opět zakomponovat. Přitom ovšem bude muset řádně doložit potřebnost napojení a posoudit jeho možné varianty.

 

Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát