Novinky

Nezákonné úpravy směrné části územního plánu

Naší advokátní kanceláři se v průběhu roku 2015 podařilo pro naše klienty zrušit celou řadu nezákonných úprav směrných částí územního plánu Prahy. Úspěch ve věci se odvíjí od závěrů Nejvyššího správního soudu vyslovených v jeho usnesení, č.j. 1 Aos 2/2013 -116 ze dne 17. března 2013, týkajícího se tzv. regulativů, neboli kódů využití území.

 

 

Ve shora uvedeném usnesení NSS dospěl jednoznačně k závěru, že „ Index podlažní plochy (dále jen IPP) je obecným regulativem prostorového uspořádání konkrétního území odrážející jeho možnosti a potřeby, tedy limitem jeho využití, jehož vymezení je závazné a nemůže být obsaženo ve směrné části. Ke změně IPP (i nesprávně obsaženého ve směrné části územního plánu) může dojít pouze postupem podle § 188 odst. 3 věta první zákona č. 183/2006 Sb., tj. formou opatření obecné povahy postupem podle § 55 odst. 1 nebo 2 ve spojení s § 43 odst. 4 věta čtvrtá zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 171 a násl. správního řádu.“

 

 

Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je upraveno v zákoně č. 150/2002 Sb, soudní řád správní, kde v ustanovení § 101b odst. 1 je stanovená lhůta k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, která činí 3 roky. Zmeškání lhůty nelze prominout.

 

 

Do dnešního dne existuje ještě mnoho nezákonně upravených regulativů prostorového uspořádání konkrétního území odrážející jeho možnosti a potřeby formou směrné části územního plánu místo závazné části územního plánu, a to jak v Praze, tak v jiných městech.

 

Návrhy na zrušení těchto úprav směrných části územního plánu je možno podávat ve shora uvedené 3 leté lhůtě, která běží od dne, kdy návrhem napadené opatření nabylo účinnosti.

 

 

V případě zájmu o zastupování v těchto věcech nás neváhejte kontaktovat, pro klienty tuto práci děláme bezplatně (odměnu nám přizná soud za úspěšně ukončený právní spor od protistrany).

 

Seznam provedených úprav směrných částí územního plánu Prahy je ke stažení zde:

 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/uzemni-plan/Material_do_Rady_HMP.pdf

 

 

JUDr. Michal Bernard, Ph.D.

advokát