Novinky

Úspěch u Ústavního soudu - žalobní legitimace spolků

Ústavní soud vyhověl naší ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu a nálezem sp. zn. IV. ÚS 3572/14 potvrdil pokračující tendenci přiznávat aktivní žalobní legitimaci spolků k podání návrhu na zrušení územního plánu.

Dle názoru Ústavního soudu uvedeného v nálezu:  „Omezení aktivní legitimace občanského sdružení … (spolku) na pouhé procesní otázky v řízení před orgány veřejné správy je neudržitelné jak z hlediska mezinárodních závazků České republiky, tak i z hlediska dikce příslušného vnitrostátního právního předpisu (§ 70 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny…). Občanům sdruženým ve spolku nelze upírat právo na společnou účast při rozhodování o jejich životním prostředí jen proto, že založili spolek jako specifickou právnickou osobu, na kterou delegovali svá práva přímé účasti na ochraně přírody a krajiny.“

Ústavní soud dále zdůraznil, že spolek na základě tohoto nálezu nezískává aktivní legitimaci automaticky. „Oprávněný k podání žaloby musí tvrdit a doložit, že je zkrácen na svých právech opatřením obecné povahy vydaným správním orgánem; současně musí splňovat podmínku, že je dle zákona oprávněn ve věci podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh. Neobstojí závěr Nejvyššího správního soudu v nyní posuzované věci, když se omezil toliko na zkoumání místní příslušnosti a stanov spolku založeného za účelem ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a pouze na tomto podkladu kasační stížnost zamítl.“. Působnost těchto sdružení tedy nelze omezit pouze na příslušnost podle jejích sídel, ale je třeba jí posuzovat i podle skutečné činnosti spolků.

Celý text nálezu, kterým došlo ke zrušení námi napadeného rozsudku NSS, je dostupný na webových stránkách Ústavního soudu: http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/IV._US_3572_14_an.pdf