Novinky

Zastupujeme městskou část Křeslice v žalobě proti hl. m. Praze. Důvod: Územní plán

Městská část Praha - Křeslice a dva dotčení vlastníci staveb se obrátili na Nejvyšší správní soud se žalobou proti územnímu plánu hl. m. Prahy. Důvodem tohoto jejich kroku je kontroverzní dopravní stavba na jihovýchodě Prahy zakreslená v územním plánu. Územní plán umožňuje stavbu Vestecké spojky a její křižovatky s dálnicí D1 (tzv. EXIT 4), které kopírují původní dálniční okruh, navržený v sedmdesátých letech minulého století (tzv. variantu JVK). Podle žalobců je územní plán v rozporu se zákonem.

Starosta MČ Praha - Křeslice Ing. Antonín Zápotocký k tomu říká: „Vestecká spojka znamená ohrožení celého jihovýchodu Prahy a lidé se jí vytrvale brání mnoho let. Tato komunikace by těžce poškodila životní prostředí obyvatel v celém jihovýchodním pražském regionu a znehodnotila okolní přírodu. Hrozí její propojení v původní trase okruhu tak zvané krátké variantě JVK, ačkoliv skutečný dálniční okruh je naplánován dále od Prahy. Proto je Vestecká spojka z dopravního hlediska zcela nadbytečná. Na pražském magistrátě dlouhodobě a vytrvale ignorují všechny naše námitky proti Vestecké spojce, proto nám nezbylo, než se obrátit na soud.“

Podle advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala, která žalobce ve sporu zastupuje, je územní plán Prahy nezákonný z celé řady důvodů. „Předně, nedošlo vůbec k posouzení jeho vlivů na životní prostředí, přičemž již dnes jsou významně překračovány závazné limity hluku a ovzduší, stavba nemá oporu v nadřazené územně plánovací dokumentaci a Praha vůbec nereagovala na námitky městské části při jeho pořizování“ vyjmenovává Michal Bernard z AK Dohnal.

Jedná se o křižovatku dálnice D1 s Vesteckou spojkou v rezervě pro čtyřpruh, která by též plnila funkci kapacitní tranzitní komunikace, neboť by přebírala dopravu z dálnice D1 směřující na jih, jihozápad Prahy a na kapacitní radiální komunikace (dálnice D3, rychlostní silnice R4). Vzhledem k zaústění Vestecké spojky na Silniční okruh kolem Prahy v blízkosti zaústění plánovaného koridoru dálnice D3 by Vestecká spojka, coby nezpoplatněná silnice II. třídy, projektovaná jako čtyřpruh, sloužila též jako přivaděč pro cílovou dopravu z dálnice D3 do hlavního města Prahy včetně dopravy těžké nákladní a kamionové. Dále by se Vestecká spojka stala souběžným, paralelním spojením dálnic vedle Silničního okruhu kolem Prahy. Zároveň by tento koridor umožnil dopravní obslužnost navrženého obrovského komplexu obchodních a administrativních zón nadregionálních rozměrů mezi Šeberovem a Průhonicemi, v Újezdě a následně i napojení kamionového překladiště u Petrovic.

Pokud soud uzná argumentaci žalobců, bude muset Magistrát hl.m. Prahy uskutečnění této kontroverzní a dle žalobců zbytečné stavby znovu posoudit, zda je v souladu s právními předpisy. Praha tak bude muset znovu a pečlivěji vyhodnotit otázku dopravní koncepce jihovýchodní části Prahy a vyrovnat se s kritikou, kterou kromě dotčených obyvatel v mnohých peticích vznášejí i někteří dopravní odborníci.