Náš tým

Úplné znění územního plánu nemůže přezkoumat správní soud

Již před časem jsme se v naší kanceláři zabývali tím, zda je možné prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví (resp. návrhu na zrušení opatření obecné povahy či jeho části) dosáhnout přezkumu tzv. úplného znění územního plánu. Dospěli jsme k závěru, že nikoliv. Nyní nám dal za pravdu i soud.

Nejprve stručně shrneme, co je úplné znění územního plánu. Ze stavebního zákona plyne, že pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti (§ 55 odst. 6 stavebního zákona). Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou a dnem doručení změny územního plánu a (také) úplného znění teprve nabývá změna účinnosti. Institut úplného znění územního plánu byl do právního řádu zaveden od 1. 1. 2018. Z uvedeného vyplývá, že je na něj navázána účinnost přijímaných změn územně plánovací dokumentace. 

Na základě dotazu jednoho z našich klientů jsem se povahou úplného znění územního plánu zabývali již v březnu 2018. Dospěli jsme k tomu, že s ohledem na to, že se úplné znění územního plánu nepořizuje, neprojednává, ani nevydává, nejedená se o opatření obecné povahy a není proto možné jej u soudu napadnout. Neprobíhá ani žádný proces, v rámci kterého by měly možnost se vyjádřit dotčené orgány, dotčené osoby, ale ani samotná obec, pro kterou se změna územního plánu připravuje. Blíže viz https://www.epravo.cz/top/clanky/trampoty-s-uplnym-zneni-uzemnich-planu-107162.html.

Náš dřívější názor pak potvrdil v usnesení ze dne 23. 5. 2023, č. j. 41 A 17/2023-60 Krajský soud v Praze. A to dokonce s podobnou argumentací. Krajský soud návrh na zrušení opatření obecné povahy (resp. jeho změny) odmítl. Uvedl, že opatření obecné povahy není přijímáno úplným zněním. Úplné znění je přijímáno pouze za účelem lepší přehlednosti a srozumitelnosti. Nelze ovšem prostřednictvím přijetí úplného znění jakkoliv zasáhnout do obsahu opatření obecné povahy (územního plánu). Proto tedy nemá smysl napadat pouze úplné znění územního plánu.

Mgr. Zuzana Kadlecová

Mgr. Vítězslav Dohnal