Náš tým

Podpora pro subjekty zasažené v souvislosti s pandemií

Přinášíme vám stručný přehled programů a možných úlev, jejichž cílem je zmírnit dopady jednotlivých opatření vlády ČR z titulu pandemie onemocnění COVID – 19. Konkrétní informace naleznete vždy na stránkách uvedených v odkaze u každého z níže uvedených programů.

S ohledem na neustále se měnící situaci doporučujeme vždy ověřit aktuálnost informací na uvedených odkazech. V případě, že bychom vám mohli pomoci s jakýmkoli problémem souvisejícím s některou s níže uvedených podpor, jsme vám k dispozici.

Přehled možností podpory:

STÁTNÍ PODPORA

DALŠÍ MOŽNOSTI 

 

STÁTNÍ PODPORA

---

Název: KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Předmět podpory: Nárok na ošetřovné v případě uzavřených škol či nařízené karantény

Pro koho: Rodiče – zaměstnanci včetně osob pracujících na základě DPP a DPČ (za určitých podmínek), OSVČ

O co se jedná: Z důvodu uzavření školy či nařízené karantény budou mít nárok na ošetřovné rodiče:

  • dětí mladších 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
  • nezaopatřených děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnících se školní docházky závislých na péči jiné osoby (již od stupně I.)
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  • dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

„Ošetřovné“ pro OSVČ bylo již schváleno vládou, ale bude řešeno formou dotace vyplácené Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podmínky budou stanoveny ve výzvě, kterou by mělo MPO zveřejnit počátkem listopadu. Sledujte https://www.mpo.cz/.

Více info: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

-   


---

Název: KOMPENZAČNÍ BONUS

Předmět podpory: Bonus ve výši 500 Kč pro OSVČ a společníky malých s.r.o.

Pro koho: OSVČ, společníci malých s.r.o.

O co se jedná: Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni. Tato návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér).

Více info: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804

---


---

Název: ANTIVIRUS

Předmět podpory: Podpora státu v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)

Pro koho: Zaměstnavatelé

O co se jedná: Kompenzace nákladů zaměstnavatelům, kteří museli svým zaměstnancům nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj provoz (zejména nepřítomnost významné nebo klíčové části zaměstnanců, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce). Zaměstnavatelé mohou požádat i o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění.

Více info: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

---

 


--- 

Název:  COVID III

Předmět podpory: Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců

Pro koho: Podnikatelé s méně než 500 zaměstnanci

O co se jedná: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytuje podporu formou ručení za bankovní úvěry podnikatelům do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Více info: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

--- 


--- 

Název: COVID Plus

Předmět podpory: Ručení za provozní bankovní úvěry pro velké exportní firmy

Pro koho: Podnikatelé s více než 250 zaměstnanci, kteří exportují zboží a služby alespoň v objemu 20 % z celkových tržeb anebo se na takovém exportu podílí nepřímo prostřednictvím subdodávek

O co se jedná: Program zajišťuje Exportní garanční a pojišťovací společnost („EGAP“) a umožňuje získat záruku za úvěr na financování či refinancování provozu, pracovního kapitálu, nebo investic. Žádost o záruku COVID PLUS podává za klienta přímo úvěrující banka.

Více info:  https://eol.egap.cz/Covid

--- 


 

--- 

Název: COVID – Nájemné II

Předmět podpory: Podpora podnikatelů, kteří museli uzavřít své provozovny

Pro koho: Podnikatelé, kteří mají svou provozovnu v pronajatém prostoru

O co se jedná: Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít pronajaté provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. V rámci tohoto programu není nutné, aby pronajímatel poskytnul slevu na nájemném. Žádosti je možné podávat online od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod.

Více infohttps://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/

--- 


--- 

Název: COVID - Ubytování

Předmět podpory: Podpora provozovatelů ubytovacích zařízení

Pro koho: Provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení na území ČR

O co se jedná: Dotace je určena k podpoře provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. O dotaci je možné požádat zatím jen do 3.11.2020.

Více infohttps://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani

 

--- 


--- 

Název: COVID – Cestovní ruch

Předmět podpory: Podpora cestovních kanceláří a agentur

Pro koho: Cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v cestovním ruchu

O co se jedná: Podpora cestovních kanceláří: Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020.

Podpora cestovních agentur: Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Dotace se bude týkat jen těch lázeňských pobytů, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.

Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch (tzv. incomingové agentury).

Podpora průvodců: Celková výše dotace 50 000 Kč; za předpokladu, že do 30.6.2021 zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin školským zařízením, nebo pokud do 31.12.2021 absolvuje další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum). Pokud nesplní některou z těchto podmínek, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč. 

Více info:  https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu

---


---

Název: COVID – Kultura II

Předmět podpory: Podpora podnikatelů v oblasti kultury

Pro koho: Výkonní umělci a odborné umělecko-technické profese a další subjekty podnikající v oblasti kultury

O co se jedná: Jedná se o příspěvek na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, je možné podávat od 22. října 2020, 9:00 hodin do 23. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line.

Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí je možné podávat od 23. října 2020, 9:00 hodin do 24. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line.

Více infohttps://www.mpo.cz/kultura

 

--- 


--- 

Název: COVID – Sport II

Předmět podpory: Podpora sportovních soutěží

Pro koho: Sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR a pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy

O co se jedná: Výše dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně padesát procent uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.

Více infohttps://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/

--- 


--- 

Název: COVID – Bus

Předmět podpory: Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě

Pro koho: Podnikatelé v nepravidelné autobusové dopravě (např. zájezdy)

O co se jedná: Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2020

Více info:  https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Vyzva-k-podani-zadosti-v-ramci-podpory-nepravideln

 ---


---

Název: Velký liberační balíček

Předmět podpory: Daňové úlevy

Pro koho: Podnikatelé

O co se jedná: Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které výslovně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Liberační balíček přináší dále plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad, plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. Lze využívat i další individuální žádosti, např. možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, požadovat snížení či zrušení záloh, žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav nebo možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Liberační balíček přináší i další daňové úlevy, jejich přehled naleznete na níže uvedených odkazech.

Více info

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Novy_liberacni_balicek_pro_podnikatele-10952

 ---


---

Název: Mimořádná okamžitá pomoc – MOP COVID - 19

Předmět podpory: Pomoc lidem, kteří se vlivem koronaviru ocitli ve finanční nouzi

Pro koho: Každá osoba žijící na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené s bydlením.

O co se jedná: Dávku poskytuje Úřad práce ČR na základě podané žádosti. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním. Výše MOP COVID-19 se stanoví až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč), ale může být poskytnuta i částka nižší. Při výpočtu se vychází z individuální situace každého žadatele.

Více infohttps://www.mpsv.cz/mop

 ---


 

DALŠÍ MOŽNOSTI

 ---

Vydání osvědčení dokládající vliv vyšší moci pro zahraničního obchodního partnera – vydává Hospodářská komora ČR

Pro koho: Podnikatel, který má smluvní vztah se zahraničním partnerem a potřebuje doložit vliv vyšší moci (pandemie Covid – 19)

O co se jedná: Hospodářská komora ČR vydá na žádost podnikatele osvědčení o zásahu vyšší moci způsobeného pandemií COVID – 19. Tuto možnost využijí především podnikatelé, kteří se dostanou vlivem pandemie COVID – 19 do prodlení s plněním svých smluvních závazků. Toto osvědčení je nutné doložit, pokud to vyžaduje některé z ustanovení ve smlouvě se zahraničním obchodním partnerem. Vydání osvědčení je zpoplatněno – viz ceník na níže uvedeném odkazu.

Více info

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/osvedceni-pro-zahranicniho-partnera/

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/05/osvedcovani_skutecnosti_v_pravnich_vztazich-cenik_2019.pdf

 ---


---

Kompenzace uhrazené autorské odměny kolektivním správcům (OSA, Itergram)

Pro koho: Podnikatelé, kteří mají povinnost platit autorské odměny

O co se jedná: Podnikatelům, jejichž provozovny byly na jaře uzavřeny nebo v nich bylo radikálně omezené provozování bez přítomnosti veřejnosti, nabízí OSA buď slevu 25% na smlouvu na příští rok, nebo vrácení již uhrazené odměny za dobu odstávky. Dále je možné si prodloužit splatnost faktury nebo uzavřít splátkový kalendář. Pro období nouzového stavu vyhlášeného na podzim 2020 se budou tyto situace řešit až po jeho skončení.

Více infohttps://www.osa.cz/covid-19-uzivatele-hudby/

 ---


---

Konec plošného odkladu splátek úvěrů

Pro koho: Dlužníci z titulu úvěrů a hypoték

O co se jedná: Ke dni 31.10.2020 skončilo plošné moratorium na splátky úvěrů a hypoték. Další postup by měly banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů řešit s každým dlužníkem individuálně. V případě pokračujících potíží se splácením dluhů se dlužníkům doporučuje obrátit se na věřitele ve snaze nalézt optimální řešení pro další období (např. pokračující odklad splátek, snížení měsíčních splátek).

Více infohttps://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/plosny-odklad-splatek-konci-poskytovatel-39851

---


---

Ochrana nájemců bytů v případě nemožnosti platit nájemné – možnost odložení placení nájemného

Pro koho: Nájemci prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

O co se jedná: Dle zákona č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru nejsou pronajímatelé bytů, domů nebo jejich části, je-li účelem nájmu uspokojování bytové potřeby nájemce, oprávněni dát jejich nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12.3.2020 do 31.7.2020, pokud prodlení nastalo v důsledků mimořádných opatření (ztráta příjmu, nemožnost vykonávat podnikání atp.). Nájemce pronajímateli bez zbytečného prodlení doloží okolnosti prodlení potvrzením od příslušného úřadu práce ČR. Zákaz výpovědi v takovém případě bude trvat až do konce prosince 2020 s tím, že to téže doby je nájemce povinen uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Více infohttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-209

 ---


---

Ochrana nájemců prostor sloužících k podnikání  v případě nemožnosti platit nájemné – možnost odložení placení nájemného

Pro koho: Podnikatelé, kteří mají v nájmu nebo podnájmu prostor nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání (lze použít i pro pacht)

O co se jedná: Dle zákona č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru nejsou pronajímatelé prostor nebo místností, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti, oprávněni dát jejich nájemcům výpověď z důvodu prodlení s úhradou nájemného v době od 12.3.2020 do 30.6.2020, pokud prodlení nastalo v důsledků mimořádných opatření. Nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek dle zákona do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Zákaz výpovědi v takovém případě bude trvat až do konce prosince 2020 s tím, že to téže doby je nájemce povinen uhradit dlužné nájemné. Pokud by tak neučinil, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.

Více infohttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-210

 

--- 


--- 

 

Vítězslav Dohnal, advokát