Náš tým

Prodej majetku obce pod cenou?

Podle zákona o obcích je obec povinna nakládat s majetkem účelně a hospodárně. Co tato slova znamenají, v praxi bývá sporným. Objevuje názor, že obec musí vždy žádat co nejvyšší cenu (nájem, pachtovné) a hradit co nejnižší výdaje. V návaznosti na neekonomické zájmy obce a jejich občanů a možnou podporu ze strany obce to však nemusí být pravda. Jinými slovy - prodej či pronájem majetku obce pod cenou je možný, avšak jen za určitých podmínek.

Jako základní je nutno přijmout hledisko ceny obvyklé. Ekonomické hledisko však není jediným z vodítek rozhodování obce. Obec totiž podle aktuálního znění zákona o obcích může upřednostnit i jiná hlediska, taková, kterými sleduje jiný důležitý zájem obce. Klíčové pro správný postup je, že tento zájem musí být jasně deklarován a odůvodněn.

Primárním zájmem obce v rámci hospodárného nakládání s majetkem musí být žádat co nejvyšší možnou cenu za pronajímaný či prodávaný majetek. Zákon v § 38 uvádí, že cena musí být v místě a čase obvyklá. Novelizací bylo do zákona s účinností od 1. září 2017 výslovně doplněno, že porušením povinností dispozic s majetkem není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.(1) 

Tato změna klade na zamýšlené převody či pronájmy obsahující úlevu ze strany obce požadavek na řádné a logické odůvodnění. Na druhou stranu otevírá možnost orgánům obce rozhodnout o dispozicích naplňujících další účely existence obce a její důležité zájmy. Přestože doporučujeme zdrženlivost, první vyjádření odboru Ministerstva vnitra(2) řešící otázku pro obec i finančně málo výhodných dispozic(3) ukazují, že při řádném odůvodnění lze formou úlevy provést dispozici s majetkem, která naplní další zájmy obce.

Otázkou je, jak by platnost takových dispozic hodnotil soud, v případě řízení o neplatnosti by totiž měl soud posuzovat i reálnou existenci důvodů a do jisté míry i jejich racionalitu. Nikoliv pouhé formální konstatování v odůvodnění. 

Lze však uzavřít, že po období, kdy se dispozicemi s majetek vedení obce ocitala na hraně zákona a dokonce riskovala trestněprávní projednávání takového jednání, nyní má obec skutečnou možnost nakládat s majetkem jako vlastník. Kupříkladu se obec může zisku zříct v zájmu zachování obecně prospěšných aktivit. Zbývá jen připomenout, že je nutno o dispozicích s nemovitým majetkem zveřejnit také záměr a toto odůvodnění učinit jeho součástí. Důvody by měly být také projednány v příslušných orgánech obce.

Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát

------------------------

 

(1) § 38 odst. 1) zákona o obcích zní: (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) V rámci dozoru a kontroly nad samostatnou a přenesenou působností obcí, vykonávanou podle § 124 zákona o obcích.

(3) Zastupitelstvem schválená úleva činila více než 50% ceny.