Náš tým

Součinnost k úhradě ceny za dílo

Podle občanského zákoníku je předmětem smlouvy o dílo závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a tomu odpovídající závazek objednatele za dílo zaplatit. Nedohodnou – li se strany jinak, právo na zaplacení sjednané ceny díla vzniká provedením díla, byť by dílo trpělo nedostatky (vadami). Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno objednateli. V praxi se poměrně často vyskytují smluvní ujednání o tzv. průběžném hrazení ceny a to typicky na základě soupisů skutečně provedených prací, které bývají podkladem pro vystavování účetních dokladů zhotovitelem.

Občanský zákoník takovou úpravu řeší pouze obecně v ust. §2611, kdy zhotoviteli dává právo požadovat přiměřenou část odměny u takového díla, které se provádí se značnými náklady či po částech. Detailnější ujednání k sjednání průběžného financování je obecně možno doporučit, neboť jejich cílem je dát jistotu oběma stranám. Objednatel má oprávněný zájem hradit pouze takovou část díla, která je již zrealizována a naopak zhotovitel má oprávněný zájem neprovádět zvláště nákladnější dílo na vlastní náklad, z vlastních prostředků. Pro volbu konkrétního mechanismu je však třeba znát detailní specifika toho kterého smluvního vztahu, finančního harmonogramu i rizik (např. ve formě Due diligence).

Předmětem tohoto článku je primárně zamyšlení a naznačení východisek nad takovým postupem objednatele, který označuji jako odmítnutí součinnosti a který má vést k vyloučení smluvně sjednaného mechanismu úhrady ceny za dílo. V praxi se takové jednání, resp. pokusy o něj vyskytují poměrně často. Obecně je možno takové jednání považovat za protiprávní a účelové. Odmítnutí součinnosti např. ve formě odmítnutí potvrzení soupisu prací či odmítnutí podpisu předávacího protokolu je protiprávním jednáním objednatele, neboť právu objednatele vyjádřit se k předloženému soupisu prací odpovídá také povinnost podle skutečnosti a přiměřeně odůvodněně se k předloženému soupisu vyjádřit. Nereaguje-li objednatel, pak lze mít za to, že k předloženému soupisu nemá výhrad.

Pokud si strany sjednají odlišný mechanismus úhrady ceny, než jaký předpokládá občanský zákoník, je třeba vycházet z toho, že měly zájem ujednání obsažená v zákoníku vyloučit a vzájemný smluvní vztah upravit odlišně. Pokud objednatel znemožní splnění podmínek sjednaných k vystavení průběžné faktury, bude třeba vyjít ze smlouvy.

Řešení konkrétní situace bude vždy vycházet z ujednání sjednané smlouvy, proto je velmi vhodné přípravě smlouvy věnovat značnou pozornost a nejlépe se obrátit na advokáta, který se smlouvám o dílo aktivně věnuje. Obecně mohu doporučit smluvně si zajistit mechanismy k omezení takového rizika či eliminaci negativních důsledků ať již formou sjednání propadných lhůt k rozporování položek v soupisech prací či smluvních pokut.

Pokud již obdobná situace nastala, lze obecně doporučit s objednatelem komunikovat a to nejlépe tak, aby pro případ soudního sporu byla komunikace a v ní obsažené postoje stran doložitelné a případně použitelné jako důkaz.

Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát

------------------------