Náš tým

Nové veřejné zakázky?

Dnem 1. října nabyl účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinnost změnit dosavadní právní úpravu vyplývala pro ČR ze směrnic EP a Rady. Do tohoto data započatá zadávací řízení, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nebo řízení o správních deliktech se budou nadále řídit dosavadní právní úpravou.

Deklarovaným cílem nového zákona je podle rozsáhlé důvodové zprávy snížení administrativní zátěže zadavatelů i dodavatelů a celkové zkulturnění zadávání veřejných zakázek. Níže uvádíme některé body, které považujeme za podstatné.

Zákon přebírá dosavadní finanční limity aplikace zákona (zakázky malého rozsahu) do 2.000.000,-Kč pro dodávky a služby a 6.000.000,- Kč pro stavební práce.

Nový zákon zavádí mezi povinnosti výslovně uvedené mezi zásady zadávání veřejných zakázek transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace také zásadu přiměřenosti. Zadavatel je tak povinen i při zadávaní zakázek nedosahujících limitů zakázek malého rozsahu postupovat vůči dodavatelům, zejména nastavovat podmínky zadávacího řízení tak, aby odpovídaly charakteru a předmětu veřejné zakázky. Zásadou přiměřenosti je však zadavatel vázán v celém zadávacím procesu.

Zákon se neužije na vyjmenované oblasti výjimek, které jsou obecně určeny. Jedná se např. o zakázky na zajištění poskytování nebo provozování veřejné komunikační sítě nebo poskytování služeb elektronických komunikací veřejnosti, dále na nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv, jde-li o rozhodčí, smírčí nebo obdobné činnost, právní služby, které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů a další. Další zvláštní výjimky jsou stanoveny pro podlimitní zakázky.

Zákon nově podrobněji upravuje také fázi přípravy zadávacího řízení, kdy dává výslovné možnosti pomocí předběžných tržních konzultací získat detailnější představu o technických možnostech a nabídkách trhu.

Nově zákon umožňuje rozdělení veřejné zakázky na více dílčích zakázek. Cílem by mělo být zamezení vyloučení menších a středních podnikatelů z účasti na veřejných zakázkách. V případě rozdělení veřejné zakázky je však třeba vést zadávací řízení dle předpokládané hodnota celé zakázky.

Zjednodušené podlimitní řízení je nově zavedeným způsobem vedení zadávacího řízení, které je možno použít pro sociální a jiné služby vymezené v příloze č. 4 zákona.

Dodatečné informace mají podle nového zákona za účel vysvětlit zadávací podmínky. Takové informace musí být na profilu zveřejněny nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty k podání nabídek.

Zákon dosud neumožňoval podstatné změny smlouvy na plnění veřejné zakázky. Nově však možnost změny smlouvy rozšiřuje a umožňuje smlouvu změnit i v poměrně zásadních rysech. Podmínkou takových změn smlouvy bude skutečnost, že zadavatel si předem možnost změny smlouvy v zadávací dokumentaci vyhradí a přesně stanoví podmínky a předmět možných změn. Změnou smlouvy nesmí dojít ke změně povahy veřejné zakázky. Nadále zůstává možnost změnit smlouvu nepodstatným způsobem. Nepodstatnou se však rozumí pro případ změny, jejíž potřeba vznikla z nepředvídatelných okolností až takové změna, kdy hodnota změny nepřekročí 50% hodnoty zakázky a nezmění se celková povaha zakázky. Uvolnění pravidel pro změny má vyjadřovat kompromis mezi hospodárností (další zadávací řízení může být nehospodárné) a smyslem zadávacího řízení.

Úplnou novinkou je nově zavedená možnost zadavatele vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení. Nejedná se o ustanovení, která by hájila svévoli zadavatele, nicméně dávají zadavateli určitou míru autonomie. Z pohledu zadavatele je zásadní povinnost respektovat základní zásady zákona. Doporučuji tak vždy postup konzultovat s právníkem, který se veřejnými zakázkami zabývá.

Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát

------------------------