Náš tým

Povinné zveřejňování smluv veřejných subjektů

Dne 1. července nabyl účinnost zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Podstatou zákona je, jak již z názvu vyplývá, odložení účinnosti vybraných smluv nejdříve k datu zveřejnění v registru smluv. Následkem nezveřejnění ve lhůtě 3 měsíců od uzavření takové smlouvy pak nastoupí nevyvratitelná domněnka zániku takové smlouvy. Na takovou smlouvu se bude nahlížet, jakoby nikdy uzavřena nebyla.

 

 

Zákon zavazuje vyjmenované subjekty (zejména stát, ÚSC - územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, fondy a ústavy i takové právnické osoby, ve kterých má stát, nebo jiné ÚSC většinovou majetkovou účast a to i prostřednictvím dalších osob.) k tomu, aby soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotací zveřejnily v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Registr je dostupný zde: smlouvy.gov.cz

Zákon stanoví výjimky z této povinnosti, zejména se nesmí zveřejnit informace, které se neposkytují ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále jsou pak stanoveny výjimky - „bloková výjimka“ pro obce tzv. I. a II. typu (bez rozšířené působnosti), pro smlouvy do výše hodnoty 50.000,-Kč bez DPH, pro smlouvy uzavírané fyzickými osobami mimo jejich podnikatelskou činnost a další. Účinnost ustanovení § 6 stanovujícího účinnost povinně zveřejňovaných smluv až na okamžik zveřejnění v registru smluv a § 7 stanovujícího nevyvratitelnou domněnku zániku nezveřejněných smluv je odložena a na 1. července 2017, resp. na smlouvy po tomto datu uzavřené. V současné době tak povinné subjekty mají zákonné povinnosti, nicméně sankce nastoupí až nejdříve za rok.  

 Pro praktickou orientaci je třeba uvést, že smlouva se nepovažuje za uveřejněnou, pokud neobsahuje a) identifikaci smluvních stran, b) vymezení předmětu smlouvy, c) cenu či hodnotu předmětu smlouvy a d) datum uzavření smlouvy. Výjimkou, tj. dovoleným znečitelněním je možnost vyloučení takových metadat (údajů), které představují obchodní tajemství. Je však třeba mít na vědomí, že znečitelněná informace musí mít skutečně povahu obchodního tajemství podle definice ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vlastník takového tajemství si znečitelnění odpovídajícím způsobem zajistí také v předmětné smlouvě. Takto jednou znečitelněné údaje mohou být opravou zveřejněny a naopak (např. po přehodnocení). Co se týče způsobu zveřejnění v rejstříku, smlouva může být vložena povinným subjektem, ale také druhou stranou.

 Z hlediska souběhu různých povinností veřejných subjektů k zveřejňování dokumentů považujeme za důležité uvést, že zákon stanoví, že zveřejněním v registru je splněna také povinnost zveřejnit smlouvu podle zákona o veřejných zakázkách, nikoliv však naopak.   Povinnost zveřejnění dokumentů se tak tímto zákonem podstatně rozšiřuje o další smluvní agendu.

 

Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát

------------------------