Náš tým

Spor o hranice pozemku – oprava chyby v katastrálním operátu

I katastrální úřad může chybovat, při obnově operátu, při podrobném měření, při zakreslení do kat. mapy a také při určování výměry parcel. Můžete pak s překvapením zjistit, že Váš pozemek je špatně zakreslený v katastru nemovitostí. Anebo část Vašeho pozemku již začal užívat soused s odůvodněním, že si hranice nechal nově vyměřit. První cestou by měl být pokus domluvit se mezi sousedy. Pokud to však není možné, je možné dosáhnout nápravy situace.

 

Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. ve svém § 36 dává právo vlastníku nebo jinému oprávněnému navrhnout opravu chyby v katastrálním operátu, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, anebo nepřesností při podrobném měření a výpočtu výměr, pakliže byly překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb.  Zřejmý omyl může být jak skutkový (např. chyby v psaní a počtech, zápis údajů neobsažených v podkladové listině či naopak opomenutí zápisu skutečností v podkladové listině uvedených), tak právní. Omyl však musí být posuzován vždy v souvislosti s konkrétním případem a měl by být důsledkem „lidského činitele“.

Upozorňujeme, že za zřejmý omyl není možno považovat chybu v evidenci , která se stala před 1.4.1964, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 43/2012 neboť historické evidence vedené do této doby mají k dnešnímu katastrálnímu operátu pouze nepřímý vztah.

Pokud neuspějete u Katastrálního úřadu ani Zeměměřického a katastrálního inspektorátu, je možné podat soukromoprávní žalobu. V zásadě se nabízí dvě možné – žaloba na určení vlastnického práva a žaloba na určení –„stanovení“ hranice mezi pozemky.

Žaloba na stanovení hranice je nově upravena v § 1028 občanského zákoníku. Řeší takové případy, kdy hranici nelze zjistit, neboť je neznatelná, anebo pochybná. V takovém případě soud na návrh hranice nově stanoví.

 Žalobu určovací je možno použít, je – li přes existující spor o polohu hranice objektivně prokazatelné, jaký je její skutečný průběh. Úskalím soudního řízení může být vypořádání se s požadavky judikatury, kdy Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 4176/2007 výslovně uvádí, že pakliže je možné dosáhnout souladu skutečného stavu se zapsaným návrhem na opravu chyby podle katastrálního zákona, není obecně dán naléhavý právní zájem k posouzení otázky určení vlastnického práva. Důsledkem nedostatku naléhavého právního zájmu je pak zamítnutí žaloby.

 

 Jako u většiny řízení před soudy je možným rizikem tohoto postupu hrazení nákladů právního zastoupení protistrany v případě neúspěchu ve sporu. V případě zvažování takového sporu velmi doporučujeme obrátit se na advokáta, který se tomuto typu sporů věnuje.