Náš tým

Ukončení pracovního poměru tajemníka obecního úřadu

V současné době, kdy je nový úřednický kodex stále v legislativním procesu, si dovolujeme shrnout specifika stávajícího postavení vedoucích úředníků územních samosprávných celků se zaměřením na ukončení pracovněprávního vztahu. Primárním právním pramenem pro toto téma je zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, dále pak zákon 128/2000 Sb. o obcích a příp. zákon 131/2000 Sb. o hl. městě Praze. Podpůrně se užije také zákoník práce, který je obecným právním předpisem pro pracovněprávní vztahy.

Úředníkem se rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. Vedoucím úředníkem se pak rozumí úředník, který je v postavení vedoucího zaměstnance dle zákoníku práce. Tajemník obecního úřadu, magistrátu statutárního města, anebo tajemník úřadu městské části Prahy je vedoucím úřadu.

Pracovní poměr vedoucího úředníka je založen jmenováním, které provede vedoucí úřadu. Vedoucího úřadu jmenuje starosta (primátor). Odvolání vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu z funkce je možné jen z důvodů uvedených v § 12 zákona o úřednících, tedy pokud:

  1. pozbyl některý z předpokladů podle § 4 zákona o úřednících, anebo
  2. porušil a) závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo b) méně závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nejméně dvakrát v době posledních 6 měsíců, nebo
  3. neukončil-li vzdělání vedoucích úředníků ve lhůtě podle § 27 odst. 1 zákona o úřednících.

Odvolání vedoucího úřadu z funkce je možné provést pouze po schválení odvolání ředitelem Krajského úřadu (v případě Městských částí Prahy ředitelem Magistrátu). Odvolání i žádost o souhlas musí obsahovat konkrétní důvody, pro které je úředník odvoláván. Je-li odvolání koncipováno jako sankce za závažné, anebo opakované méně závažné porušení zákonem stanovených povinností, musí být také tato jednotlivá porušení uvedena a odůvodněna. Odvolat je možno pouze pro ty důvody a porušení, které byly schváleny ředitelem Krajského úřadu.

Odvoláním pracovní poměr založený jmenováním nekončí, zaměstnavatel je povinen odvolanému zaměstnanci nabídnout jiné pracovní místo odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pro případ, že takové volné místo zaměstnavatel nemá, anebo pokud zaměstnanec takovou nabídku odmítne, dává zákon o úřednících domněnku nadbytečnosti. Zaměstnavatel tedy může pracovní poměr ukončit výpovědí dle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Pro úplnost ještě doplníme, že odstupné ani další odstupné dle zákona o úřednících zaměstnanci nenáleží, je-li pracovní poměr ukončen v důsledku odvolání pro porušení povinností vedoucího úřadu.

Vzhledem k tomu, že nesplnění výše uvedených zákonných požadavků může zapříčinit neplatnost odvolání vedoucího úřadu, nezbývá než doporučit obezřetný postup a konzultace se specializovaným právníkem, anebo advokátem. Následuje-li odvolání výpověď, odvolaný vedoucí úřadu se může domáhat u soudu žalobou o určení neplatnosti výpovědi. Pokud mu soud vyhoví, určí také, že pracovní poměr nadále trvá, i přesto, že by v mezidobí byl jmenován na tuto pozici úředník nový.