Náš tým

Ubránili jsme územní plány několika měst a obcí

V poslední době se naší advokátní kanceláři podařilo ubránit územní plány několika měst a obcí v řízeních o přezkumu územních plánů ve správním soudnictví. Územní plány a jejich změny se vydávají formou opatření obecné povahy a jsou přezkoumatelné ve správním soudnictví a v přezkumném řízení u krajského úřadu.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s celou řadou měst a obcí při hájení jejich územních plánů v žalobách o přezkumu územních plánů u správních soudů či u krajského úřadu. Zastupujeme jak menší obce, tak větší města tam, kde jejich územní plán nebo jeho změnu někdo napadne žalobou podle § 101a a násl. soudního řádu správního. Popřípadě pomáháme obcím a městům v rámci přezkumného řízení vedeného krajským úřadem dle § 174 správního řádu.

Ideální situace je tam, kde se již podílíme na pořizování územního plánu, nejčastěji spoluprací s pořizovatelem a zpracovatelem při vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního plánu. Řádné vypořádání námitek žalobce podaných k návrhu územního plánu je jedním z klíčových předpokladů úspěšnosti při obraně územního plánu v následném soudním řízení.

To je i případ jednoho města ve středních Čechách, kde jsme se podíleli na sepisu vypořádání námitek a připomínek k veřejnému projednání a dvěma opakovaným veřejným projednáním návrhu nového územního plánu a věc intenzivně řešili s pořizovatelem a zpracovatelem ÚP. Podařilo se nám dosáhnout toho, že první dvě ze čtyř podaných žalob byly Krajským soudem v Praze zamítnuty, dvě řízení ještě běží a výsledek se dozvíme do konce tohoto roku.

Obcím a městům se nám ale daří pomoci i v situacích, kdy jsme nebyli zapojeni do přípravy územního plánu. Pro jedno statutární město se nám podařilo zachránit koridor tolik potřebného prodloužení tramvajové trati, zakotvený v územním plánu. Dalším příkladem může být úspěšná obrana územního plánu jednoho menšího moravského města, kde se vlastníci sousedních pozemků domáhali zrušení nově vymezené plochy pro výstavbu rodinných domů. Krajský soud v Brně i na základě naší argumentace zamítl žalobu a následně se podařilo postup obce obhájit i v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. A pro jednu malou obec ze severu Moravy jsme u Krajského soudu v Ostravě uhájili možnost výstavby několika rodinných domů pro místní občany, která byla ohrožena žalobou vlastníka vzdálenější nemovitosti na změnu územního plánu. Zde k naší argumentaci soud mimo jiné uznal soulad změny ÚP s § 55 odst. 4 stavebního zákona.

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát