Náš tým

Další náš úspěch na Šumavě - Nejvyšší správní soud zrušil část 1. Aktualizace ZUR Jihočeského kraje

Nejvyšší správní soud vydal dne 27.7.2017 rozsudek č.j. 1 As 15/2016 – 84, kterým vyhověl části naší kasační stížnosti, kterou jsme pro naše klienty (spolek dlouhodobě se zabývající ochranou životního prostředí na Šumavě a vlastník nemovitosti) podávali v rámci 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Soud zároveň sám zrušil dva konkrétní námi napadané záměry, což nebývá příliš obvyklé.

Prvním zrušeným záměrem je silniční napojení Klápy, které mělo umožnit přivedení silniční dopravy k plánované lanovce, která má přes chráněné evropsky významné území NP Šumava vést do rakouského lyžařského střediska Hochficht. Důvodem zrušení bylo podle tiskové zprávy NSS k této věci nedostatečné posouzení dopadů tohoto záměru, a to včetně posouzení změny způsobu dopravního napojení na dopady samotné lanovky. V důsledku aktualizace došlo též podle NSS k vnitřnímu rozporu zásad územního rozvoje a nebyla zajištěna oboustranná podmíněnost obou záměrů.

Druhým záměrem, který soud shledal nezákonným, bylo zmenšení vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK 174 – Vltavská Niva – Dívčí kámen. Důvodem pro zrušení byla podle soudu nepřezkoumatelnost této změny, neboť zásady územního rozvoje ani jejich podkladová dokumentace neuváděly žádné věcné odůvodnění této změny. Biokoridor byl nově vymezen pouze na vodní hladině Lipna a nepokrývá pravý břeh Lipna. Skutečným důvodem byla snaha o umožnění zástavby pravého břehu Lipna, který je pod silným tlakem investorů.

Výrok rozsudku je zveřejněn na úřední desce Nejvyššího správního soudu. Písemné vyhotovení rozsudku včetně jeho odůvodnění bude k dispozici cca do jednoho měsíce.

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0015_1As__1600084S_20170727163830.pdf

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát