Náš tým

Dva úspěšné rozsudky ve věci zkušební provoz stavby, prodloužení doby trvání

Pro naše klienty z různých částí republiky jsme vyhráli dva soudní spory ve věci povolení zkušebního provozu stavby, respektive prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterých jsme dosáhli, navazují na náš původní úspěch v těchto kauzách, že zkušební provoz vůbec lze žalovat u správního soudu - tzv. aktivní žalobní legitimace. Tyto rozsudky považuji za významné tím, že usměrňují praxi obecných a speciálních stavebních úřadů při povolování zkušebního provozu a dávají určité mantinely, které pomohou lépe ochránit dotčené obce a jejich obyvatele.

 

Po dokončení stavby na základě stavebního povolení investoři často žádají o co nejdelší dobu zkušebního provozu, povolený zkušební provoz si případně následně prodlužují. Přitom provoz fakticky normálně běží a všechny problémy a nedostatky jsou ospravedlňovány právě zkoušením - ověřováním funkčnosti a vlastností provedené stavby.

Podle § 124 stavebního zákona zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu. Účastníkem řízení o povolení zkušebního provozu je (pouze) stavebník a vlastník stavby.

V námi řešených kauzách byl zkušební provoz v součtu povolen na čtyři roky (energetický zdroj), resp. spolu s povolením předčasného užívání dokonce pět let (významná pozemní komunikace). U obou staveb jsou problémy s vlivem na své okolí, zejména imise hluku a zápachu. Důvodem pro prodlužování zkušebního provozu jedné stavby je dokonce legalizace částí stavby realizovaných v rozporu se stavebním povolením.

Něco málo citace z obou rozsudků:

Soud se ztotožňuje se žalobcem, že zkušební provoz nemůže sloužit pro legalizaci provedení stavby v rozporu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, proto nelze dobu zkušebního provozu odůvodnit tím, že v případě že byla stavba realizována v rozporu se stavebním povolením je nutno prodloužit zkušební provoz, neboť zkušebním provozem stavby se pouze ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby dle dokumentace.

Soud poznamenává, že časové omezení zkušebního provozu slouží k určení období dostatečného pro ověření vybraných vlastností stavby. Jeho účelem není, aby se stavba nacházela ve zkušebním provozu po celou předepsanou dobu, ale aby byl zkušební provoz do uvedeného data ukončen. Jsou-li v průběhu zkušebního provozu zjištěny vady nebo nesouhlas s předchozími rozhodnutími, není důvodu, aby osoby dotčené provozem stavby musely dále snášet rušící projevy provozu.

Jestliže bylo z okolností případu zřejmé, že v průběhu zkušebního provozu bude mít užívání stavby negativní dopady na okolí, které mohou být v rozporu se schválenou projektovou dokumentací a hygienickými limity hluku stanovenými zvláštními předpisy, bylo povinností správního orgánu přijmout taková opatření, která tyto negativní dopady eliminují nebo alespoň omezí. Účelem zkušebního provozu není odstranit existující vady a nedodělky stavby „za pochodu“, ale ověřit, zda je realizace stavby v souladu projektovou dokumentací a odstranit případné závady (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 07. 2015, č. j. 2 As 37/2015 – 46, 3322/2016 Sb. NSS).

…je nutno trvat na tom, aby správní orgány při vydávání svých rozhodnutí a podmínek v nich stanovených postupovaly tak, aby při výkonu správních rozhodnutí nedocházelo ke vzniku protiprávního stavu, resp. k porušování práv a oprávněných zájmů dotčených osob. Pokud tedy stanoví správní orgán ve svém rozhodnutí podmínku za účelem ochrany veřejného zájmu nebo práv dotčených osob, pak má být taková podmínka formulována určitým způsobem efektivně tyto zájmy či práva chránícím a umožňujícím ověření jejího splnění, popř. umožňujícím její vynucení.